Over de Stichting


Doelstelling

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Te adviseren en zo mogelijk hulp te bieden in gevallen waarin het voortbestaan van deze gebouwen cum annexis wordt bedreigd.

Het vergaren van wetenschappelijke kennis op het gebied van de bouw- en bewoningsgeschiedenis alsmede het ontwikkelen van praktische vaardigheden ten aanzien van beheer en de instandhouding van de omschreven monumenten.

Belangstelling voor deze monumenten te wekken of te verdiepen door middel van voorlichting,educatieve zorg en waar mogelijk museale openstelling van haar bezittingen en in verband daarmee het instandhouden van collectie van voorwerpen van kunst of wetenschap.

Het verwerven van steun voor haar streven bij overheid, corporaties en particulieren, die als begunstiger tot de stichting kunnen toetreden.

Het in het bezit of beheer aanvaarden van bedreigde monumenten en het instandhouden hiervan door te voorzien in onderhoud, noodzakelijke restauratie en het zoeken naar een passende bestemming, het bijeenbrengen van geldmiddelen, nodig ter bereiking van het doel.

Bestuur

Beschermheer: vacature
Ere-voorzitter: Mr. B. Staal


Jhr. M. Röell, voorzitter
A. Met, secretaris-penningmeester
Jhr. ir. R.G.M.P.N. Bosch van Drakestein
Jhr. F. van Asch van Wijck
Mr. T. Montauban van Swijndregt-van Marwijk Kooy
Jhr. W. de Savornin Lohman
Ing. C.W. Braaksma

De voorzitter, Jhr. M. Röell, is burgermeester van Baarn; de secretaris, dhr A. Met is bestuurslid van het Erfgoedhuis te Utrecht.

Donateur

De Stichting ontvangt zijn inkomsten uit bijdragen van donateurs.
De minimumbijdrage is momenteel € 25 per jaar.
De donateurs worden op de hoogte gehouden van de handelingen van de stichting door het jaarlijks uit te brengen verslag.

Schenkingen en Legaten

Met een legaat of schenking aan de Stichting Utrechtse Kastelen helpt U eraan mee ook in de toekomst het voortbestaan van kastelen te garanderen. Uw notaris kan U daarover adviseren.